Doprava zdarmaDoprava ZDARMA pri nákupe nad 100€
Zákaznícka podpora:info@esoldi.sk

Podmienky ochrany osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

pre internetový obchod www.esoldi.sk

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ:

Esoldi s.r.o.

Palárikova 171/4

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO : 54 722 110

DIČ: 2121769199

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43865/R

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mobil: +421 905 417 197

e-mail: info@esoldi.sk

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky, vybavenie prípadnej možnej reklamácie.

 

Článok III

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:

Sídlo prevádzkovateľa: Esoldi s.r.o. - Palárikova 171/4, 018 41 Dubnica nad Váhom

e-mail: info@esoldi.sk

mobil: +421 905 417 917

majiteľ: Esoldi s.r.o.

Podmienky ochrany osobných údajov sú spracované v súlade s článkom 13 GDPR.

 

V Dubnici nad Váhom
01.10.2022


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz