chairDOVOLENKA Z dôvodu čerpania dovolenky, budú všetky objednávky vytvorené po 12.6.2024 vybavované od 2.7.2024, ďakujeme za pochopenie.
Zákaznícka podpora:info@esoldi.sk

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.esoldi.sk.

Obchodné podmienky (ďalej tiež ako „OP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka) na strane druhej pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu.

Predávajúci (prevádzkovateľ) internetového obchodu

Esoldi s.r.o.
Palárikova 171/4
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO : 54 722 110
DIČ: 2121769199
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43865/R
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
Číslo účtu: SK43 8330 0000 0023 0228 3164
Telefonický kontakt: +421 905 417 197
E-mail: info@esoldi.sk

Orgány dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova  2944/59
911 01 Trenčín
tel. č.: 032/ 6400 109
fax. č.: 032/ 6400 108
e-mail: tn@soi.sk 

II. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ (prevádzkovateľ internetového obchodu) 

Je právnická osoba, ktorá kupujúcemu predáva tovar a poskytuje služby v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Je to osoba, ktorá zároveň prevádzkuje internetový obchod (www.esoldi.sk ). Predávajúci (dodávateľ) tovaru a služieb ponúkaných v internetovom obchode je:

Esoldi s.r.o.
Palárikova 171/4
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO : 54 722 110
DIČ: 2121769199
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43865/R

Kupujúci

Je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s predávajúcim cez internetový obchod kúpnu zmluvu prostredníctvom vytvorenia záväznej objednávky, ktorá bola doručená predávajúcemu.

Internetový obchod

Je obchod umiestnený v sieti internet na stránke www.esoldi.sk, ktorý umožňuje nakupovanie tovaru, alebo služieb ponúkaných predávajúcim.

Tovar alebo služba

Zahŕňajú všetky výrobky, produkty, alebo služby zverejnené na internetovej stránke internetového obchodu www.esoldi.sk.

Objednávka

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. Objednávka sa uskutočňuje vyplnením objednávkového formuláru na stránke internetového obchodu,  pričom po jeho úplnom vyplnení a odoslaní objednávky sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

Prijatie objednávky

Vzniká doručením úplne vyplnenej a odoslanej objednávky v internetovom obchode  predávajúcemu.

Potvrdenie objednávky

Je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy, v ktorom predávajúci  potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri vyplnení objednávky v objednávkovom formulári.

III. Objednávka

Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formuláru na stránke internetového obchodu a to výberom tovaru, alebo služieb kupujúcim.

Celková cena objednaného tovaru a služieb je uvedená v objednávke a je konečná a je tiež uvedená  v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky. Kupujúci sa môže oboznámiť s cenou tovaru, alebo služieb a ďalšími poplatkami ešte pred vykonaním objednávky na stránke internetového obchodu.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a služieb, pričom po úplnom vyplnení a odoslaní objednávky  sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je uzatvorená kúpna zmluva, ktorú je možné zmeniť, zrušiť alebo dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúcemu je po vytvorení a odoslaní objednávky v internetovom obchod je automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky v internetovom obchode. Účel tohto e-mailu je informovať kupujúceho o prijatí objednávky predávajúcim a o jej potvrdení zo strany predávajúceho. Súčasťou e-mailu o potvrdení objednávky v internetovom obchode sú Obchodné podmienky a Formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru alebo služieb.

Predávajúci má pred záväzným potvrdením objednávky právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom.

Kupujúci je plne uzrozumený s elektronickou komunikáciou s predávajúcim, predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonickej komunikácie.

Vlastnícke právo predávajúceho prechádza na kupujúceho až momentom vyplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy a jeho prevzatím.

IV. Povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy

Zmluvné strany kúpnej zmluvy sú predávajúci a kupujúci.

Kupujúci má povinnosť:

            - prevziať objednaný tovar,

            - zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke,

            - skontrolovať neporušenosť obalu prípadne aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci má povinnosť:

            - dodať kupujúcemu tovar, alebo služby v požadovanej kvalite, množstve a  v cene uvedenej na stránke internetového obchodu a v objednávke,

            - zaslať kupujúcemu daňový doklad -  faktúru, k dodanému tovaru, službám.

V. Platobné a dodacie podmienky

Platba na základe vystavenej zálohovej faktúry, prevodom na účet predávajúceho. Pri platbe je nutné, aby kupujúci  uviedol variabilný symbol, ktorý mu bude  odoslaný vo platobných (fakturačných) údajoch a je dôležitý pre identifikáciu platby.

Rezervácia tovaru je možná maximálne tri pracovné dni. Predĺženie rezervácie je možné len na základe písomnej dohody, (e-mailovej správy) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Pri platbe na dobierku hradí kupujúci cenu za tovar + cenu dobierky a balného.

V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

Ceny uvedené pri tovare sú konečné, vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.

Osobitne sú účtované poplatky za dodanie tovaru (dopravu a pod.), ktoré sú uvádzané v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu v momente vykonania nákupu.

Náklady na dodanie (doručenie) tovaru  sú uvedené v článku VI. týchto obchodných podmienok.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia kupujúcim majetkom predávajúceho, pričom nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

Objednávka bude spracovaná a údaje odoslané najneskôr do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia objednávky a objednaný a uhradený tovar v zmysle objednávky odoslaný kupujúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania finančnej čiastky v prospech účtu predávajúceho ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

Tovar, ktorý je skladom sa expeduje zvyčajne v čo najkratšom čase.

V prípade, že sa v objednávke nachádza viacero druhov tovaru a služieb a časť z nich nie je na sklade,  informujeme kupujúceho o možnosti zaslania čiastočných zásielok.

Kupujúcemu sa zasiela faktúra (daňový doklad) spoločne s dodávaným tovarom, alebo službami, vrátane návodu v slovenskom jazyku, prípadne iných dokumentov poskytnutých výrobcom k tovaru alebo službám.

Miesto, do ktorého je tovar dodávaný sa považuje za miesto plnenia.

Predávajúci uskutoční dodanie tovaru (dopravu) kupujúcemu prostredníctvom:

-  Slovenskej pošty a.s.,

-  Kuriérskej spoločnosti SPS,

- Zásielkovne na výdajné miesta a Z-BOX.

Predávajúci si môže vyžiadať predloženie preukazu (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz) na overenie identity osoby preberajúcej osobne objednávku, ktorá bola uhradená vopred prevodom na účet a to z dôvodu predchádzania vzniku škôd.

V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, tovar bude vydaný iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným a osvedčeným splnomocnením na prevzatie tovaru. Predávajúci môže odmietnuť vydať tovar osobe, ktorá nesplní uvedené podmienky.

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval v prítomnosti dopravcu stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obsahu balíkov, poškodenie prepravného obalu) podľa priloženého dodacieho listu resp. faktúry.

VI. Náklady na dodanie (doručenie) tovaru

Cena nákladov na dodanie (doručenie) tovaru je pre kupujúcich na území Slovenskej republiky:

Snímka obrazovky 2023-01-03 o 18.18.13

Ceny nákladov na dodanie do iných krajín sa vypočítavajú individuálne.

Predávajúci je oprávnený zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný v internetovom obchode kupujúcemu a zvyšnú časť tovaru z objednávky doručiť kupujúcemu dodatočne po jeho naskladnení. Toto oprávnenie môže predávajúci využiť iba za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtovať žiadne dodatočné poplatky za poštovné, okrem toho, ktoré bolo vyúčtované v objednávke.

VII.  Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu

Spotrebiteľ je oprávnený v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy práve dodanie tohto tovaru.

Odstúpenie od zmluvy uskutočnite na základe POUČENIA O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy - formulár na odstúpenie od zmluvy kliknite SEM

Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar alebo službu do 12 hodín od odoslania objednávky bez vypĺňania formuláru odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a to bez storno poplatku. To neplatí pri tovare, ktorý je podľa objednávky kupujúceho vyrábaný, alebo upravený na zákazku podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovare vyrobeného na mieru alebo tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Kupujúci  nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pokiaľ sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Rovnako spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ neuplatní toto právo v súlade s § 8 cit. zákona v predchádzajúcej vete.

Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. 

Prípadné zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru znáša kupujúci.

VIII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona.

Kupujúci súčasne so súhlasom s obchodnými podmienkami Esoldi s.r.o. IČO: 54 722 110 pre internetový obchod www.esoldi.sk  dáva aj súhlas na spracovanie osobných údajov kupujúceho. (meno, priezvisko, dodacia adresa kupujúceho prípadne fakturačná adresa kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho,  e-mailová adresa kupujúceho) za účelom a v rozsahu spracovania, vybavenia a odoslania objednávky.

Práva a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov určuje Smernica GDPR.

Podmienky spracovania osobných údajov predávajúceho - kliknite SEM

Kupujúci má právo tento súhlas na spracovanie svojich osobných údajov kedykoľvek písomnou formou odvolať ako aj požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

Tieto poskytnuté osobné údaje kupujúceho sa predávajúci zaručuje, že chráni pred zneužitím a nikdy ich neposkytne tretiemu subjektu, s výnimkou ak predávajúceho o to kupujúci písomnou formou nepožiada, alebo predávajúcemu bude takáto povinnosť určená zo zákona.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytuje kontaktné údaje kupujúceho ani údaje o objednávkach kupujúceho, tretej osobe. 

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), v takomto prípade neplatia vyššie citované pravidlá ochrany údajov kupujúceho.

Predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou a to na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Taktiež spracúva osobné údaje kupujúceho pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom internetového obchodu a pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej

Ak kupujúci pri vykonaní registrácie v internetovom obchode súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a súhlasil s poskytovaním informácií o aktuálnej ponuke a zľavách na ceny tovaru predávajúceho, znamená to, že súhlasil so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a e-mailová adresa za účelom zasielania marketingových informácií formou e-mailu odosielaného na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci týmto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to písomne predávajúcemu, alebo doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@esoldi.sk, alebo prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na webovej stránke internetového obchodu www.esoldi.sk v sekcii „Kontakt“. Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho spracúvaných na marketingové účely.

IX. Záručné podmienky

Predávajúci nesie zodpovednosť za vady predanej veci (tovaru alebo služby), ktoré má vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci si môže uplatniť svoje práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v súlade so zákonom a záručnými podmienkami podľa bodu 10.b) týchto obchodných podmienok.

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Reklamácia je riešená výlučne písomnou formou. Kupujúci realizuje reklamáciu na základe vyplneného REKLAMAČNÉHO LÍSTKU - stiahnuť TU!

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

X. Záverečné ustanovenia

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.esoldi.sk, za ochranu počítača kupujúceho, prípadne za údaje nachádzajúce sa v počítači kupujúceho, ktoré zaťažujú počítač kupujúceho.

Predávajúci upozorňuje, že všetky informácie, údaje a ponúkaný tovar na www.esoldi.sk môžu byť predávajúcim aktualizované a menené bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Akékoľvek zmeny týchto OP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.esoldi.sk

V prípade zmeny OP, prípadne reklamačných podmienok, sa právne vzťahy pri uzatváraní kúpnej zmluvy a po jej uzatvorení riadia prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a ktoré boli prístupné na internetovej stránke www.esoldi.sk

Kupujúci výslovne na objednávke potvrdzuje, že si je vedomý a oboznámený s tým (skutočnosťou), že súčasťou objednávky, je povinnosť zaplatiť cenu.

Predávajúci ani kupujúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia záväzku v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za takúto udalosť sa považuje udalosť, ktorú predávajúci ani kupujúci nemohli predvídať, ktorej nemohli zabrániť, ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle.

V prípade, že takáto udalosť nastane predávajúci a kupujúci sú si povinné túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť.

Vznik nečakaných preukázateľných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Predávajúci nenesie zodpovednosť voči inej strane za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácii z www.esoldi.sk.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť, aktualizovať, doplniť, pričom zmeny, aktualizácie a doplnenia vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia na www.esoldi.sk.

Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky (Reklamačný poriadok) sú zverejnené na internetovej stránke www.esoldi.sk

Po odoslaní objednávky kupujúcim sú tieto OP a reklamačné podmienky doručené kupujúcemu aj v prílohe e-mailu, ktorým predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným, prípadne nevykonateľným, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení OP tým nie je dotknutá, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné, prípadne nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najvyššej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Ak nastane situácia, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho s písomnou žiadosťou o nápravu. V prípade, že predávajúci  žiadosť kupujúceho o nápravu zamietne, alebo sa k nej nevyjadrí do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ môže v súlade § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim - prevádzkovateľom internetového obchodu  (www.esoldi.sk ) je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), prípadne iná príslušná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených príslušných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vytvorení objednávky a uzatvorení kúpnej zmluvy prostredníctvom tohto internetového obchodu, ktoré nie sú priamo upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, alebo v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa príslušných ustanovení najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení, prípadne aj zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

Esoldi s.r.o.
Dubnica nad Váhom
01.10.2022


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz